VWD GROUP NETHERLANDS B.V. EULA (End User License Agreement)

DOOR AKKOORD TE GAAN MET DEZE EULA ERKENT U DAT U DEZE EULA HEEFT GELEZEN EN BEGREPEN EN ERMEE INSTEMT DAT U DOOR DE VOORWAARDEN ERVAN BENT GEBONDEN. DEZE LICENTIEVOORWAARDEN VORMEN DE VOLLEDIGE EN EXCLUSIEVE OVEREENKOMST TUSSEN U EN VWD GROUP NETHERLANDS B.V. EN ZIJN ONLOSMAKELIJK VERBONDEN AAN UW CONTRACT MET FINODEX B.V..

 1. FINODEX B.V. stelt u software ter beschikking waarbij aan U als “Licentienemer” onder de navolgende voorwaarden informatie ter beschikking wordt gesteld door VWD GROUP NETHERLANDS B.V. (“Licentieverstrekker”) in het kader van deze EULA. U dient als Licentienemer met een door de Licentieverstrekker opgegeven wachtwoord op uw account in te loggen.
 2. Licentieverstrekker verleent Licentienemer uitsluitend voor de duur van en in combinatie met zijn/haar contract bij FINODEX B.V.het niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte recht om de doorgegeven Informatie te gebruiken. De rechten die bij dezen aan Licentienemer worden toegekend, beperken zich tot de intellectuele eigendomsrechten van Licentieverstrekker op de informatie en omvatten geen andere rechten. Licentieverstrekker behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan Licentienemer zijn toegekend in het kader van deze EULA.
 3. De gebruikte software biedt Licentienemer uitsluitend de mogelijkheid om bepaalde koers- en beursinformatie en andere financiële informatie op te vragen en te ontvangen (“Data”). Licentienemer dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de doorgestuurde data.
 4. INTELLECTUELE EIGENDOM. De eigendomsrechten op Data die wordt gegenereerd, weergegeven of benaderd met behulp van de aangeboden software berusten bij licentieverstrekker, de beurzen en/of andere toeleveranciers. De Data wordt beschermd door auteursrechten, databankrechten en/of wettelijke bepalingen en verdragen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten en is mogelijk onderworpen aan gebruiksvoorwaarden van de partijen die die Data aanleveren.

Verveelvoudiging, openbaarmaking of verspreiding anderszins van de gegenereerde Data is ten strengste verboden.

 1. ‘NON-PROFESSIONAL USER’ (niet-professionele gebruiker)-verklaring

Door akkoord te gaan met deze EULA verklaart u dat u aan de voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen als een ‘niet-professionele gebruiker’ van de Informatie die VWD GROUP NETHERLANDS B.V. levert.

Dit wil zeggen dat u:

 • zich abonneert op de Informatie als individu en ten persoonlijke titel voor uw eigen voordeel;
 • u uitsluitend gebruik zal maken van de Informatie in verband met het beheer van uw persoonlijke middelen en niet als een beleggings-adviseur, makelaar of voor de investeringen van derden;
 • dat u niet in dienst bent van een organisatie voor het uitvoeren van professionele beleggingsactiviteiten en/of momenteel niet geregistreerd of gekwalificeerd bent als een professionele effectenhandelaar of beleggingsadviseur bij een nationale of regionale beurs, regelgevende instantie, beroepsvereniging of vergelijkbaar erkende instantie;
 1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van licentieverstrekker mag Licentienemer zijn/haar rechten of verplichtingen uit deze EULA niet overdragen.
 2. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. Licentieverstrekker besteedt de nodige zorg aan betrouwbaarheid van de doorgestuurde Data. Zij kan echter het resultaat van die zorg niet garanderen en aanvaardt daarom dienaangaande geen enkele aansprakelijkheid. Evenmin is zij aansprakelijk voor schade als gevolg van het onbevoegde of onrechtmatig gebruik van, traagheid of onbereikbaarheid van internet, of het uitlekken van vertrouwelijke gegevens.

IN GEEN ENKEL GEVAL ZIJN LICENTIEVERSTREKKER EN HAAR TOELEVERANCIERS AANSPRAKELIJK VOOR GEVOLG-, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE, WAARONDER GEGEVENSVERLIES, WINSTDERVING OF VERLOREN SPAAROPBRENGSTEN, DIE HET GEVOLG IS VAN HET GEBRUIK, WAARONDER INACCURATE DATA, OOK NIET ALS ZIJ VAN DE MOGELIJKHEID VAN DIE SCHADE OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD.

 1. BEËINDIGING LICENTIE. Deze EULA eindigt automatisch bij het einde van het contract van Licentienemer met FINODEX B.V.. Iedere overtreding van of inbreuk op deze EULA heeft tot direct gevolg dat deze EULA met onmiddellijke ingang in zijn geheel wordt beëindigd, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Alle bepalingen van deze EULA die betrekking hebben op afwijzing van garantie, beperking van de aansprakelijkheid, verhaalsmogelijkheden, schadevergoedingen of eigendomsrechten blijven ook na beëindiging van deze EULA van kracht.
 2. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS. De persoonsgegevens van Licentienemer worden bewaard en zijn bestemd voor het klantenbeheer van Licentieverstrekker.
 3. Licentienemer erkent dat de verschillende opmerkingen, mededelingen en waarschuwingen over en de diensten van de Licentieverstrekker slechts voor zijn/haar gemak worden verstrekt. Deze vormen geen verplichting voor de Licentieverstrekker om op andere plaatsen dit soort opmerkingen, mededelingen en waarschuwingen te doen.
 4. Alle rechtsvorderingen van Licentienemer – uit welke hoofde dan ook – vervallen na 1 (een) jaar nadat de vordering is ontstaan of de Abonnee daarmee redelijkerwijs bekend kon zijn.
 5. TOEPASSELIJK RECHT. Op deze EULA is het Nederlands recht van toepassing, met de rechter te Amsterdam als bevoegde rechter.

Indien u vragen heeft over deze overeenkomst of als u meer informatie wenst, kunt u uw vragen sturen aan: support@finodex.nl

DOOR DEZE EULA VOOR AKKOORD AAN TE VINKEN, ERKENT U DAT U DE BEPALINGEN DAARVAN HEEFT GELEZEN EN BEGREPEN, EN ERMEE AKKOORD GAAT DAT U DOOR DE VOORWAARDEN ERVAN BENT GEBONDEN. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT DEZE EULA DE VOLLEDIGE EN EXCLUSIEVE UITDRUKKING VAN DE EULA TUSSEN U EN VWD GROUP NETHERLANDS B.V. IS EN DAT DEZE EULA VOORRANG HEEFT OP ELK VOORSTEL OF ELKE VOORGAANDE MONDELINGE OF GESCHREVEN OVEREENKOMST EN EVENTUELE ANDERE COMMUNICATIE DIE BETREKKING HEEFT OP HET ONDERWERP VAN DEZE EULA.

VWD GROUP NETHERLANDS B.V., Keizersgracht 424, 1016 GC Amsterdam, The Netherlands